• Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
  • Hội nghị tổng kết cơ chế chính sách cấp bù thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Tam Đảo, Tam Dương và Bình Xuyên
  • Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và học tập quán triệt quy định của Đảng
  • Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
  • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, Đề án 04-ĐA/TU và một số Nghị quyết của BTV Huyện ủy Tam Đảo
2 3 4 5 6
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và học tập quán triệt quy định của Đảng Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và học tập quán triệt quy định của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 74-KH/HU ngày 09/3/2018 của Huyện Uỷ Tam Đảo về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...[Đọc tiếp]

Đại hội Đảng bộ Công ty 2015 Đại hội Đảng bộ Công ty 2015
Hình ảnh phòng ban công ty Hình ảnh phòng ban công ty
CTy TNHH MTV Tam Đảo CTy TNHH MTV Tam Đảo
Diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 Diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015