Tiếp tục tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018

1